ของแถมสำหรับคนตกงาน ทำบุญอย่างไรให้ได้งาน ?

อันนี้ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงนะ แต่ครูบาอาจารย์ท่านเล่ากันมาว่า ใครที่ตกงานอยู่แล้วอยากได้งานทำให้ไปล้างห้องส้วมในวัด ให้ขัดเสียให้สะอาด เอาให้เนี๊ยบเลย หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยดีแล้ว ก็ตรงไปโบสถ์ไปอธิษฐานกับพระประธานว่า “อานิสงส์ของการล้างส้วมครั้งนี้ขอให้ได้งานทำด้วยเถิด” ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็รับรองมั่นเหมาะว่าได้งานทำแน่ อันนี้ลองดูไม่เสียหาย

นอกจากนี้การสร้างส้วมหรือภาษาพระท่านเรียก เวจกุฎิ ก็ถือว่าเป็นวิหารท่าน ซึ่งนอกจากได้อานิสงส์ พิเศษอีกอย่างนึงคือ เมื่อเกิดใหม่จะเป็นผู้มีโรคร้ายไข้เจ็บน้อย เพราะเราสร้างที่ปลดทุกข์ให้แก่ส่วนรวม

ห้องน้ำวัด อานิสงส์ สร้างห้องน้ำ

อานิสงส์การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ถวายวัด
ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายสัพทาน สร้างเวจกุฎี (ห้องน้ำ ห้องส้วม) สามารถข้ามพุทธทันดรได้ถึง ๔๐ กัลป ปรากฎความในชาดกดังนี้

…… ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานของสัปบุรุษเหล่านี้ ๘ อย่าง คือ

๑. ให้ของที่สะอาด

๒. ให้ของประณีต

๓. ให้ถูกกาล

๔. ให้ของที่สมควร

๕. เลือกให้

๖. ให้เสมอ ๆ

๗. กำลังให้ยังจิตให้เลื่อมใส

๘. ครั้นให้แล้วปลื้มใจ สัปปุริสทาน

ทานทั้ง ๘ อย่างนี้ประเสริฐยิ่งนักหนา

ในกาลครั้งนั้น องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็สถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวันอันเป็นอารามของนายอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีอยู่ในที่ใกล้ ๆ นครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นมีพระยาองค์หนึ่ง ชื่อ มหานามะ เอาธูปประทีปคันธรสของหอม แล้วพาหมู่บริวารทั้งหลายเข้าไปสู่ที่เฝ้าพระสัพพัญญูเจ้า แล้วก็นั่งในที่ควรแห่งหนึ่ง จึงทูลถามพระสัพพัญญูเจ้าว่า “ภนฺเต ภควา” ข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ใดเลื่อมใสศรัทธา มาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิด ก็จักมีอานิสงส์อย่างใด พระเจ้าข้า “ภควา”

อันว่าองค์ สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าจึงเทศนาว่า ดูกรมหาบพิตร นรชนหญิงชายทั้งหลายมีใจเลื่อมใสศรัทธามาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิดเป็นต้นว่า ผู้ใดได้สร้างเวจกุฏี(ห้องน้ำ ห้องส้วม) ได้อานิสงส์ถึง ๔๐ กัลป

สัพทานทั้งหลายชนิดเหล่านี้บุคคลผู้ใดมีศรัทธากล้าหาญอาจสละสมบัติออกสร้างวัตถุประสงค์ ดังแสดงมานี้ ก็มีอานิสงส์ผลบุญพูนสุขในชั่วภพนี้และชั่วภพหน้า

อานิสงส์ที่ได้ปัจจุบันนี้ คือ จะไปมาทางใดก็มีคนนับหน้าถือตาไม่ได้เป็นที่รังเกียจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีแต่ผู้อยากให้ร่วมกินร่วมอยู่ทั้งนั้น เราจะเข้าไปสู่สมาคมใด ๆ ก็ไม่ครั้นคร้ามสยดสยองเกรงกลัวต่ออำนาจผู้ใด การทำมาหากินก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาสมประสงค์ ครั้นสิ้นบุพกรรมมนุษย์ในโลกนี้แล้ว ก็จะถือเอาตนเมื่ออุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสายามาตุสิตาโดยลำดับ จนถึงพรหมโลก ครั้นจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดในมนุษย์โลก ก็ไม่ได้ไปเกิดในหิเนกุลชั่วร้าย และจักได้ไปเกิดในตระกูลท้าวพระยามหากษัตริย์ หรือตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งมั่งมีเศรษฐีกฎุมพีแล้วก็จักได้บารมีแก่กล้า ก็จะได้บ่ายหน้าเข้าสู่เมืองแก้วนิรพาน พอจบธรรมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าลง สมเด็จพระเจ้ามหานามะ ก็ได้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมณ์สามส่วนก็ได้ถึงโสดาสกิทาคา อนาคา อรหันต์

 

ที่มา หนังสือบุญสร้างได้ไม่ยาก / Dhammajak.net

บ้าน.ธรรม.บุญ

บ้านธรรมบุญ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น