Category: ชวนธรรมบุญ

สื่อกลางการบอกบุญ เชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมกันทำบุญตามสถานที่ต่างๆ ใครมีบุญมาฝากบอก หรืออยากทำบุญเชิญทางนี้ ณ บ้าน.ธรรม.บุญ